• „Akademia Pamięci Iwona Kacprzak” dysponuje licencją franczyzową na korzystanie z autorskiego programu edukacyjnego Leo Maniak, udzieloną przez Centrum Technologii Edukacyjnych Wojciech Rojkowski – uprawnionego na zasadzie wyłączności do dystrybucji tych programów.

  • Działalność w zakresie programów edukacyjnych będzie świadczona w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez „Akademia Pamięci Iwona Kacprzak” , a ponadto w szkołach, domach kultury oraz w innych placówkach, a także w domu klienta w zależności od jego indywidualnych potrzeb.

  • Przedstawiciele ustawowi dzieci (rodzice, opiekunowie i in.) zapisują dzieci na kursy w ramach programów edukacyjnych określonych w pkt. 1 powyżej osobiście, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Wypełnienie ww. formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków prowadzenia działalności przez „Akademia Pamięci Iwona Kacprzak” wynikających z niniejszego Regulaminu, który każdemu z przedstawicieli ustawowych dziecka zostanie okazany do podpisu.

  • Opłaty za zajęcia w ramach programów edukacyjnych przekazywane są na konto „Akademia Pamięci Iwona Kacprzak” zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.naszeskarby.pl. Akademia Pamięci Iwona Kacprzak zastrzega sobie prawo do periodycznej zmiany ww. cen, o czym zobowiązuje się powiadomić przedstawicieli ustawowych uczestników.

  • Przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania w każdym czasie wyczerpujących informacji na temat postępów w nauce swojego dziecka.

  • „Akademia Pamięci Iwona Kacprzak” zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć w ramach programów edukacyjnych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za konkretny rezultat ww. zajęć w związku ze zróżnicowanym poziomem rozwoju i możliwości intelektualnych uczestników.

  • Obowiązek prowadzącego zajęcia sprawowania pieczy nad dzieckiem ogranicza się wyłącznie do uzgodnionych godzin zajęć. Przedstawiciele ustawowi dziecka lub inne osoby zobowiązane do pieczy nad nim zobowiązane są do odbierania dziecka z zajęć niezwłocznie po ich zakończeniu i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zaistniałą szkodę w związku z niedopełnieniem tego obowiązku. W wyjątkowych sytuacjach osoby obowiązane do pieczy nad dzieckiem mogą zlecić trenerowi odbiór dziecka ze szkoły i odprowadzenie go po zajęciach w wyznaczone miejsce za dodatkową uzgodnioną przez strony opłatą. Wymaga to uprzedniego zawiadomienia trenera i uzyskania jego zgody pisemnej lub przynajmniej telefonicznej. Osoby zobowiązane do sprawowania pieczy nad dzieckiem przyjmują do wiadomości, iż trener może bez podania przyczyny odmówić wyrażenia zgody na odbiór/ odprowadzenie dziecka.

  • Osoby zobowiązane do pieczy nad dziećmi w wieku 6-13 lat mogą obserwować zajęcia Leo Maniak, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem. Jednocześnie przyjmują one do wiadomości, iż obserwacja nie powinna zaburzać pracy trenera i może trwać maksymalnie 10 minut na początku lub na końcu zajęć.

  • W przypadku nieobecności, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć. Wysokość opłaty za odrabiane zajęcia uwzględniona jest w aktualnie obowiązującym Cenniku.

  • Po każdym roku nauki uczestnicy zajęć otrzymują dyplom poświadczający ukończenie danego poziomu kursu.

  • Po każdym semestrze zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna. Celem ankiety jest analiza pracy trenerów oraz ciągłe doskonalenie kursów.

Zapisz swoje dziecko

Przeszkoliliśmy już blisko 1000 dzieci.

Rozwijaj poczucie własnej wartości Twojego dziecka oparte na solidnych podstawach wiedzy i umiejętności.

Masz pytania?

Napisz do nas!

Zaloguj się do systemu LangLion